TOP

WHAT'S ON

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Lucky Draw จาก 101 Open House Promotion ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.- 28 เม.ย. 2562

10 Jun - 10 Jun 2020

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Lucky Draw จาก 101 Open House Promotion ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.- 28 เม.ย. 2562 รางวัล Taipei 101, Taiwan Wonderful Trip สำหรับ 2 ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล คุณภัทรดา อดิเรกสาร รางวัล 101 (ร้อยเอ็ด) Unseen Trip สำหรับ 2 ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล คุณสรณ พูนวัตถุ คุณรพิศา นันทนีย์ คุณธเนษ ลิ้มโสภาธรรม คุณวัฒนพล อุทยานะกะ คุณปรัตถาร จิราชิ คุณสุภาพร เขื่อนแก้ว คุณจริยา ถ้ำตรงกิจกุล คุณนิวัติ วชิรโกวิทย์ คุณภัทรกันย์ สมพันธ์แพ คุณอำนาจ สิงหรินทร์ รางวัลบัตรกำนัล 101 มูลค่า 150 บาท จำนวน 101 ใบ รวมมูลค่า 15,150 บาท จำนวนผู้รับรางวัลทั้งสิ้น 30 ท่าน 1 คุณอชิรญา วรากุล 2 คุณสิตานัน ทรัพย์วิบูล 3 คุณอินทิรา โสภากุล 4 คุณพันธุ์ศักดิ์ เทพรักษ์ 5 คุณลดาวัลย์ ปทุมเดชะ 6 คุณทักษพร บุญจอม 7 คุณอภิสรา เอี่ยมสะอาด 8 คุณปกรณ์ สุระมณี 9 คุณปรีชา ชนะประโคน 10 คุณศรินยา โทณสุกุมาร 11 คุณสุรเดช พานิช 12 คุณญาดา คงอารยวงศกร 13 คุณนพวิชญ์ ศรีรัตนบัลล์ 14 คุณศิริพันธ์ ผาติสวัสดิ์ 15 คุณมัยชุรัตน์ เถื่อนสุคนธ์ 16 คุณวิลาสินี กาญจนกุญชร 17 คุณดาวใจ วงศ์วัฒนอนันต์ 18 คุณณัฐพงษ์ 19 คุณตรีธา วัฒนนภาพล 20 คุณพลพจน์ ไทยสิทธิเวช 21 คุณศิริลักษณ์ จุลพันธ์ 22 คุณณัฏฐ์ ตรงจิตต์รักษา 23 คุณภัทรา พุทธิพรพงศ์ 24 คุณบุลวัชร หอมวิเศษ 25 คุณวรมน อารยะวีรสิทธิ์ 26 คุณปรัชญา อิ่มวัฒนา 27 คุณกกกร สุภาพรขจรกิจ 28 คุณจุไรรัตน์ ศรีเพ็ญ 29 คุณวัชรวรรณ สุวรรณศาล 30 คุณณฐาพร ธีรวงศ์ รางวัลบัตรกำนัล 101 มูลค่า 200 บาท จำนวน 101 ใบ รวมมูลค่า 20,200 บาท จำนวนผู้รับรางวัลทั้งสิ้น 30 ท่าน 1 คุณยุรี โชควัฒนคุปต์ 2 คุณเสาวลักษณ์ ลิมน์เฉลิม 3 คุณสุภาณี อัครวิทยาภูมิ 4 คุณผุสชา แก้วไผ่ 5 คุณปณิตา โชติณกลิน 6 คุณรวินทร์ ศูนย์คล้าย 7 คุณสุวรรณ รุ่งจินดาพร 8 คุณรวินท์อร ศรีรัตนธล 9 คุณหทัยชนก อนุกูล 10 คุณพีรพัทธ์ วงศ์กมลพร 11 คุณวัลลียา นิกาญจน์กูล 12 คุณศุภวุฒิ รุจิรวนิช 13 คุณประกายแก้ว พิมพ์สวย 14 คุณพลอยพรรณ นิพยาภรณ์ 15 คุณกาญธิชา ปรีเลิศ 16 คุณยิ่งสวัสดิ์ ธนสุวรรณเกษม 17 คุณแพรวพรรณ ซื่อธนารกุล 18 คุณอลินนารา ทองธิว 19 คุณสมภพ สิทธิ 20 คุณปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์ 21 คุณกิติยา อุ่นอารมณ์ 22 คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ 23 คุณธนเดช ทองบริสุทธิ์ 24 คุณอัครานุวัตร แซ่เตียว 25 คุณตุลย์ วิรัชศิลป์ 26 คุณคมทรรศน์ ศยามานนท์ 27 คุณวรรณา จึงเจริญนรสุข 28 คุณลดาวัลย์ ปทุมเดชะ 29 คุณวรพจน์ จันทร์สงวน 30 คุณฉันทนา สนานคุณ หมายเหตุ: 1. ผู้โชคดีสามารถยืนยันการรับรางวัลได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 2. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับ Voucher ผู้โชคดีที่สามารถรับรางวัลได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2562 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 3. จำกัดการรับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล/ ท่าน/ ตลอดรายการ 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 5. พนักงานบริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการชิงโชค 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด /ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Result
Confirmation