TOP

Social Enterprise

101 The Third Place มุ่งพัฒนาให้พื้นที่ส่วนไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์เป็นสถานที่ที่คืนมาตรฐาน ความสุขในการใช้ชีวิตให้กับคนเมืองให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาส นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ผลลัพธ์
การยืนยัน