TOP

Create Shared Value

101 The Third Place คือศูนย์กลางแห่งสังคมยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสำนึกและ จิตสาธารณะที่มุ่งสร้างสิ่งที่ดี ให้กับสังคมรอบๆ ตัว โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงการคำนึงถึงความสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้นและ ปลอดภัยขึ้น

ผลลัพธ์
การยืนยัน